%AM, %04 %391 %2017 %08:%Kwi

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze

      IMG 154426 marca br. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów MKMRP; sprawozdawczo-wyborcze, ponieważ kończyła się 4-letnia kadencja władz statutowych Klubu.

      W zgromadzeniu wzięło udział 105  spośród 135 wybranych w Regionach MKMRP delegatów, to oznacza prawie 78% frekwencję.

       Delegaci stanęli przed koniecznością dokonania oceny ustępujących władz za 4-letnią kadencję, wyboru władz statutowych na następną kadencję, a także koniecznością podjęcia innych ważnych dla MKMRP uchwał. Po wysłuchaniu sprawozdania za mijającą kadencję Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

      Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezydenta MKMRP, którym ponownie został:

Andrzej Woźniak

IMG 1550

      W skład Zarządu Głównego wybrano:

 • Zbigniewa Ligockiego,
 • Józefa Szydlińskiego,
 • Zbigniewa Mołodeckiego,
 • Mirosława Grochockiego,
 • Janusza Dagowa,
 • Tomasza Bałuka.

      Skład Zarządu Głównego uzupełniają Prezesi Regionów MKMRP w liczbie 22, wybrani przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

      Walne Zgromadzenie Delegatów podjęło także ważne uchwały: o dokonaniu zmian w Statucie MKMRP, o wystąpieniu do sądu rejestrowego z wnioskiem o zarejestrowanie MKMRP w Krajowym Rejestrze Sądowym, o uchwaleniu Statutu, który będzie złożony przy wniosku o rejestrację.

      Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Marek Kuternoga,
 • Stanisław Graczyk,
 • Krzysztof Paczkowski,
 • Grzegorz Lewandowski,
 • Krzysztof Miętkiewicz,

oraz Sądu Koleżeńskiego w składzie:

 • Władysław Mieszkalski,
 • Jarosław Hermański,
 • Teodor Pańka,
 • Ryszard Kochel,
 • Piotr Kotewicz.

      IMG 1534Zarząd Główny MKMRP na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, wyłonił Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

Władysław Walasek - Wiceprezydent MKMRP,

Zbigniew Ligocki - Wiceprezydent MKMRP,

Ryszard Marjański - Wiceprezydent MKMRP,

Józef Szydliński - Sekretarz Generalny MKMRP,

Zbigniew Mołodecki - Skarbnik Generalny MKMRP,

Mirosław Grochocki - Kwatermistrz MKMRP,

Janusz Dagow - Członek Prezydium Zarządu Głównego,

Tomasz Bałuk - Członek Prezydium Zarządu Głównego.

      Pracami Zarządu Głównego, jak i Prezydium, kierować będzie Prezydent MKMRP Andrzej Woźniak.

 

Last modified on %AM, %04 %429 %2017 %09:%Kwi